FOLËSIT

Zyrtarë të Lartë

Folësit Kryesorë

Gustavo Saltiel

Drejtues Global për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet, Banka Botërore, SHBA

Arne Gooss

Drejtor i Sektorit të Infrastrukturës Urbane për Evropën Jug-Lindore dhe Turqinë, Banka Gjermane për Zhvillim KfW, Gjermani

Sesioni Plenar 1

Sesioni Plenar 2

Sesioni Plenar 3

Sesioni Teknik 1

Sesioni Teknik 2

Sesioni Teknik 3

Etleva Demiri

Përgjegjëse - Sektori Teknik & Licencave, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Endi Biba

PRU, Shqiperi

Pavel Mihaylov

Menaxher i lartë i matjes së ujit të pijshëm në Sofiyska Voda

Sener Polat

Shef i Shitjeve për Gebr. Röders AG

Pál Bartók

Inxhinier i Kontrollit të Operacioneve, Hungari

Elisa Reggiani

Valvotubi Ind, Itali

Sesioni Teknik 4

Sesioni Plenar 4

Sesioni Teknik 5

Sesioni Teknik 6

Sesioni Teknik 7

Sesioni Teknik 8

Sesioni Teknik 9

Sesioni Teknik 10

Sesioni Përmbyllës i Konferencës

Elisabeta Poçi

Drejtore Ekzekutive, Shoqatës Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë

Nadire Vitija

Menaxhere e Trajnimeve në Shoqatën e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës.