PREZANTIMET E KONFERENCES

9 NËNTOR

Aude Farnault, Ekonomiste dhe Analiste Politikash, Ekipi i Ujit, Drejtoria e Mjedisit, OECD, Francë

“Të Shohim të Padukshmen: Vlera e Ujit”

Dr. Arben Gjata, Lektor, Universiteti Fan S. Noli, Korçë, Shqipëri“Monitorimi dhe vlerësimi kimiko-analitik i ujërave nëntokësore te Qarkut Korçë”

Hazir S. Çadraku, UBT – Institucion i Arsimit të Lartë, Kosovë

“Monitorimi i Prurjes së Ujit në Burimet e Pjesës Qendrore të Kosovës”

Ermela Kraja, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Shqipëri

“Përgatitja e Planeve të Menaxhimit të Baseneve Ujore Ishëm dhe Erzen, sipas Direktivës Kuadër të Ujit”

Maria Cheveresan, DHI Group, Rumani

“Zhvillimi i një Sistemi Informativ për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”

Lorik Lajçi, Profesionist i Ri i Ujit, Kosovë

“Vlerësimi i Bilancit Ujor: Rasti i Kosovës”

Amir Rexha, KRU Hidromorava, Kosovë

“Aplikimi i Teknologjive të Reja Augmented Reality dhe GIS në Virtualizimin e Infrastrukturës Nëntokësore të Rrjetit të Ujësjellësit”

Gábor Gönczi & Ramón Kreka, Kompania e Ujit të Budapestit

“Një Qasje Praktike për Aplikimin e Dinamikës Kompjuterike të Fluideve dhe Modelimit Hidraulik në një Kompani Ujësjellës Kanalizime”

Zoltán Herczegh, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari

“Teknologjitë pa Gërmim nga 1” deri në DN1000 mm të Përdorura në Shtrimin e Tubave në Ujësjellësin e Budapestit”

Gent Bytyçi, KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë

“Aplikimi i GIS në Monitorimin e Ujit të Pafaturuar”

Elda Kruja, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

“Metodologjia e Re e Përcaktimit të Tarifave për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”

Hajrie Morina, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë

“Zhvillimi dhe Sfidat e Sektorit të Ujit në Kosovë”

Milica Petrovic, Agjencia Rregullatore e Energjisë, Mali i Zi

“Roli i Rregullatorit në Sektorin Ujësjellës Kanalizime në Malin e Zi: Sfidat dhe Aktivitetet”

Thoma Koroveshi, Shoqëria Rajonale UK Korçë, Shqipëri

“Kontrolli Aktiv i Rrjedhjeve në Rrjetin e Ujësjellësit të Qytetit të Korçë”

Besar Grazhda, KRU “Hidroregjioni-Jugor”, Kosovë

“Zvogëlimi i Ujit të Pa Faturuar dhe Optimizimi Efiçient në Sistemin “SOZI”- Fshati Gjonaj, Prizren”

Petr Ingeduld, DHI Group, Hungari

“Zgjidhje të Zgjuara për Identifikimin dhe Lokalizimin e Humbjeve Fizike në Sistemet e Shpërndarjes së Ujit duke Përdorur Modele Dixhitale Binjake”

Edmund Riehle, FAST Groupe CLAIRE, Gjermani

“Monitorimi i Tubacioneve të Mëdha Përmes Sensorit Akustik të Shpërndarë në Linjë”

Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Kosovë

“Rajonalizimi i Shërbimeve të UK në Kosovë: Implementimi I Procesitdhe Efektet në Përmirësimin e Performancës së Kompanive të Ujësjellësit”

Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë

“Zhvillimi Korporativ i Shoqërive UK: Një metodë e Përgjithësuar

Rozarta Pura, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës

“Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rajoni Durrës”

Arbana Kola, SHUKALB, Shqiperi

“Projekti Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë UK në Shqipëri”

Erdonita Humolli, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë

“Menaxhimi i Integruar i Aseteve, HUB-i Kosovë”

Safete Isufi, KRU Prishtinë, Kosovë

“Praktikat e Menaxhimit të Aseteve në Kompaninë e Ujësjellësit të Prishtinës”

Bledar Meco, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

“Integrimi i Sistemeve të Informacionit në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë”

Bashkim Halabaku, KRU Hidromorava, Kosovë

“Aplikimi i ArcGIS Survey123 në Mbledhjen e të Dhënave në Terren dhe Vlerësimin e Tyre”

10 NËNTOR

Prof. Hamanth Kasan, CEO, Jyoti Human Development, Anëtar i Nderuar, Shoqata Ndërkombëtare e Ujit, Afrika e Jugut

“Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Kohë të Pasigurta: Përballja me Krizën Globale”

Moritz Remé, Drejtor i Zyrës së KfW në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, Banka Gjermane për Zhvillim KfW, Kosovë

“Ndërtimi i Qëndrueshmërisë së Sektorit të Ujit në Kosovë – Një Qasje e Integruar”

Flauers Shoshi, AKUM, Shqipëri

“Efiçenca e Energjisë në Shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve”

Christian Minelli, Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit, Itali

“Adresimi i Ndikimeve të Krizës Energjetike në Sektorin e Ujit në Evropë: Roli i Rregullatorëve Ekonomik”

Shamil Rexhepi, Rregullatori i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit,

Maqedonia e Veriut

“Përballja me Krizën Energjitike dhe Sfidat Rregullatore në Maqedoninë e Veriut”

Zsuzsanna Nagy, DHI Group, Hungari

“Efikasiteti i Energjisë dhe Humbja e Ujit: Mënyra e Re e Trajtimit të Sistemeve të Furnizimit me Ujë”

Ervin Buçpapaj, Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë

“Menaxhimi i Ujërave të Ndotur Industrial – Korniza Ligjore në Kosovë”

Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri

“Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Shtiqen Kukës”

Prof. Ass. Dr. Lavdim Osmanaj, Universiteti i Prishtinës, Kosovë

“Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Raushiq Pejë”

Lumni Sallahu, KRU “Hidroregjioni Jugor” Prizren, Kosovë

“Operimi dhe Mirëmbajtja e Impianteve për Trajtimin e Ujërave të Ndotur”

Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Kosovë

“Planet e Sigurisë së Ujit si Qasje Globale për Sigurimin e Cilësisë së Ujit të Pijshëm”

Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri

“Planet e Sigurisë së Ujit: Instrumenti i Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve”

Radoslav Russev, Wadata, Bullgari

“Një Masterklasë mbi Menaxhimin e Shoqërive të Ujit në Rajonin e Danubit: Histori Suksesi nga Programi UMT, Cikli 1”

Sanja Horvat, Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë

“Masat Shoqëruese në Operimin dhe Mirëmbajtjen e ITUN-it në Gjakovë”

Ylberinë Baliu, Y.E.S. Kosovë

“Racionalizimi i Infrastrukturës së Ujërave të Ndotur në Kosovë”

Avni Caka, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Kosovë

“Identifikimi i Problemeve në Sistemin e Kanalizimit duke Aplikuar CCTV”

Egzona Bejtullahu, Profesioniste e Re e Ujit, Kosovë

“Krahasimi i dy Tankeve të Dezinfektimit të Efluentit me Dizajn të Ndryshëm Gjeometrik”

Prof. Asoc. Enkelejda Gjinali, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Menaxhimi i Ujërave të Ndotur në Kontekstin e Ekonomisë Qarkulluese

Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

“Praktikat e Mira Benchmarking të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Kosovë dhe në Shqipëri”

Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë

“Përdorimi i Softuerit të Modelimit për të Përgatitur Modele komplekse 3FS në Përputhje me FAST për Kompanitë e Ujit”

Dr. Linda Maxhuni, Dr. Burbuqe Nushi-Latifi, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Kosovë

“Sigurimi i Cilësisë së Ujit të Pijshëm dhe Efektet e tij për Shëndetin Publik”

Luljeta Ajdini, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë UBT, Kosovë

“Përcaktimi i Biocilësisë së Ujërave te Pijshëm nga Kanali i Hapur I Ujit Furnizues deri tek Impianti për Përpunimin e Ujit të Pijshëm në Shkabaj Mbështetur tek Diatometë”