THIRRJE PËR ABSTRAKTE

MIRËSEARDHJA

SHUKALB dhe SHUKOS kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni pjesë në Programin e Konferencës dhe Ekspozitës së 11-të të Përbashkët Ballkanike, e cila do të mbahet në datat 7 – 9 Nëntor, 2023 me prezencë fizike në Golem, Shqiperi.

Tema e Konferencës “Të Përshpejtojmë Ndryshimin: Drejt Shërbimeve të Sigurta, të Besueshme dhe të Qëndrueshme”, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2023 dhe në veçanti këtë vit nga Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Ujin e mbajtur në mars në qytetin e Nju Jorkut, dhe ka të bëjë me përshpejtimin e ndryshimeve për të arritur Objektivin e Zhvillimit të Qëndrueshëm 6 (OZHQ 6), duke siguruar akses në ujë të pastër dhe kanalizime për të gjithë.

Arritja e targeteve specifikë të OZHQ 6 deri në vitin 2030 dhe arritja e aksesit universal në shërbime të sigurta, të besueshme dhe në të njëjtën kohë të menaxhuara në mënyrë efikase të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, mbetet ende një sfidë.  Ndryshimi që duhet të ndodhë kërkon financime dhe investime të konsiderueshme veçanërisht kur bëhet fjalë për ujin e ndotur, qasje inovative dhe modernizimin e shërbimeve duke përfshirë dixhitalizimin, dhe një fokus të veçantë në kapitalin e çmuar njerëzor që menaxhon dhe ofron shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Gjithashtu, nevojitet më shumë bashkëpunim ndërmjet të gjithë aktorëve në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, në mënyrë që të përshpejtohet ndryshimi që nevojitet.

Programi i Konferencës ofron një larmishmëri temash, që mbulojnë të gjithë aspektet e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve duke përfshire çështje politike, menaxheriale dhe teknike. Konferenca ofron një platformë ku të gjithë profesionistët në sektorin e ujit mblidhen, diskutojnë dhe shkëmbejnë informacion dhe ndajnë praktikat e tyre të mira mbi çështje me interes në sektorin e ujit.

Fuqia e Konferencës së Përbashkët Ballkanike, siç dëshmohet nga anketimet e pjesëmarrësve që janë kryer ndër vite, ka qënë gjithmonë cilësia dhe shumëllojshmëria e diskutimeve plenare, punimeve profesionale të prezantuara nga profesionistë të njohur në të dy vendet dhe më gjerë në rajon. SHUKOS dhe SHUKALB ju mirëpresin në Konferencen e Përbashkët për të ndarë interesin tonë të përbashkët për një mjedis ujor më të mirë në Rajonin e Ballkanit të Madh.

SHUKALB dhe SHUKOS ju mirëpresin në Konferencën e Përbashkët për të ndarë interesin tonë të përbashkët për një mjedis ujor më të mirë në Rajonin e Ballkanit të Madh.

KOMITETI TEKNIK I PROGRAMIT

Për më shumë informacion rreth Komitetit Teknik të Programit, ju lutemi shikoni “KOMITETI TEKNIK”, linku i faqes këtu.

TEMAT KRYESORE TË KONFERENCËS

Përpara dorëzimit të Prezantimit në PowerPoint që do të mbahet në Konferencë dhe Punimit të Plotë, autorët duhet të dorëzojnë një abstrakt bazuar në temat e paraqitura si më poshtë. Këto abstrakte do të vlerësohen nga Komiteti Teknik i Programit. Autorët e abstrakteve të përzgjedhura do të ftohen të sjellin punimin e tyre final dhe prezantimin në PowerPoint. Jeni të ftuar të paraqisni abstraktin tuaj duke përfshirë por jo duke u kufizuar në temat e mëposhtme:

QEVERISJA DHE POLITIKAT PËR SHOQËRITË UK

 • Zhvillimi i Politikave për Qeverisjen e Shoqërive UK dhe Marrëdhëniet Institucionale.
 • Përzgjedhja, Krijimi dhe Funksionimi i Bordeve Mbikëqyrëse.
 • Drejtimi Menaxherial i Shoqërive dhe Organizimi Strukturor.
 • Rajonalizimi i Shërbimeve UK dhe Zbatimi i Marrëveshjeve për Sigurimin e Shërbimit.
 • Qeverisja e Korporatave.
 • Partnerite Publik Privat.
 • Marrëdhënia midis Shoqërive UK dhe Pushtetit Vendor.
 • Menaxhimi i Sistemeve Rurale.
 • Masat e ndërlidhura me pandeminë (COVID-19).

KUADRI RREGULLATOR

 • Licencimi i Shoqërive UK.
 • Procesi i Shqyrtimit dhe Miratimit të Tarifave.
 • Analiza e Performancës së Shoqërive UK.
 • Zhvillimi dhe Aplikimi i Standardeve të Shërbimit.

MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË FURNIZIMIT
ME UJË DHE KANALIZIMEVE

 •  Kapacitetet për Thithjen e Investimeve Kapitale në Vendet në Zhvillim.
 • Metodat e Vlerësimit të Situatës Aktuale dhe Prioritizimi i Nevojave të Investimeve.
 • Zhvillimi i Masterplaneve Dinamike.
 • Monitorimi i Investimeve dhe Qëndrueshmëria e tyre në kohë.

MENAXHIMI I BURIMEVE UJORE

 • Ndryshimet Klimaterike.
 • Balancimi i Kërkesës për Ujë me Zhvillimin e Burimeve të Reja.
 • Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore.
 • Monitorimi dhe Mbrojtja e Burimeve Ujore.
 • Ujërat Ndërkufitare.
 • Menaxhimi i Thatësirave dhe Përmbytjeve.

MENAXHIMI FINANCIAR I SHOQËRIVE 

 • Burimet e Financimit dhe Politika e Subvencioneve.
 • Menaxhimi i Riskut Financiar.
 • Hartimi, Zbatimi dhe Monitorimi i Planeve 5 vjeçare të Biznesit.
 • Raportimi Financiar për të Mbështetur Përmirësimin e Performancës.
 • Instrumentet për Kontrollin e Brendshëm.
 • Menaxhimi i Borxhit

MENAXHIMI I OPERIMIT TEKNIK TË SHOQËRIVE UK

 • Vlerësimi i Analizës së Kërkesës për Ujë.
 • Praktikat e Matjes së Konsumit të Ujit.
 • Zvogëlimi i Humbjeve të Ujit, Praktika dhe Përvoja.
 • Planifikimi Inxhinierik dhe Dixhitalizimi i Zonës së Shërbimit (GIS).
 • Aplikimi i Modeleve Hidraulike, Praktika dhe Përvoja.
 • Rritja e Përdorimit të Sistemit SCADA, për Operimin e Sistemeve të Ujësjellësave.
 • Menaxhimi i Sigurisë së Ujit dhe Krizave.
 • Benchmarking.
 • Eficenca e Energjisë në Shoqëritë UK.
 • Menaxhimi i Integruar i Aseteve të Shoqërisë.
 • Siguria dhe Shëndeti në Punë.

MENAXHIMI I UJIT TË NDOTUR DHE LLUMIT

 • Uji i Ndotur në Kontekstin e Ekonomisë Qarkulluese.
 • Qeverisja dhe Politikat për Ujin e Ndotur.
 • Ndërtimi dhe Operimi i Impianteve të Trajtimit të Ujit të Ndotur.
 • Sistemet dhe Sfidat e Ndërtimit të Impianteve të Trajtimit të Ujit të Ndotur.
 • Zgjedhja e Teknologjisë së Trajtimit për Sistemet e Vogla dhe Rurale.
 • Trajtimi i Llumit dhe Ripërdorimi.
 • Përdorimi i Llumit për Prodhimin e Energjisë

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

 •  Eficenca Komerciale.
 • Organizimi dhe Funksionimi i Departamentit të Shërbimit me Klientin.
 • Menaxhimi i Bazës së të Dhënave të Konsumatorit.
 • Kontratat e Shërbimit me Klientin.
 • Menaxhimi i Marrëdhënieve dhe Komunikimit me Publikun.
 • Përdorimi i GIS për Menaxhimin e Ankesave të Klientëve.
 • Zbatimi i Politikave për Ndërprerjen e Shërbimit në rast Mospagese.

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 

 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Politika e Punësimit.
 • Vlerësimi i Nevojave për Trajnime dhe Zhvillimi i Kapaciteteve.
 • Trajnimi dhe Certifikimi i Bazuar në Testim.
 • Vlerësimi Vjetor i Performancës së Punës së Stafit.

AFATET KRYESORE 

Dorëzimi i Abstrakteve:
Pranimi / Konfirmimi i Abstrakteve:     
Programi i Avancuar:
Dorëzimi i Biografisë të Shkurtër Profesionale:
Dorëzimi i Prezantimeve powerpoint:
Dorëzimi i Punimeve finale:

15 Shtator 2023
26 Shtator 2023
13 Tetor 2023

20 Tetor 2023
03 Nëntor 2023
15 Nëntor 2023


Konferenca do të zhvillohet në shqip dhe anglisht.

Përkthimi simultan do të sigurohet përgjatë gjithë ditëve të organizimit të saj.

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME MBI ABSTRAKTET

Për më shumë informacion rreth udhëzimeve të përgjithshme mbi abstraktet, ju lutemi shikoni “RREGULLA DHE UDHËZIME”, linku i faqes këtu.