RREGULLA DHE UDHËZIME

 1. Udhëzime mbi abstraktet

Abstraktet duhet të dorëzohen nëpërmjet e-mailit tek program@balkansjointconference.org deri më  15 Shtator 2023. Të gjithë të interesuarit duhet të kenë parasysh kriteret e mëposhtme:

 • Abstraktet mund të dorëzohen në gjuhët shqip dhe/ose anglisht.
 • Formati i abstraktit duhet të përputhet me këto specifikime:
  • Deri më 350 fjalë.
  • Dokument “MS Word file”.
  • Shkrimi Times New Roman 11pt.
 • Abstraktet duhet të përfshijnë këto informacione sipas kësaj radhitje:
  • Titullin e Materialit/Prezantimit.
  • Emrin e Autorit dhe Pozicionin e tij /Institucionin/Shtetin.
  • Kontaktet personale (e-maili, adresën postare, dhe numrin e telefonit).
  • Temën e Konferencës së cilës i referohet.
  • Qëllimin e punimit dhe konkluzionet e tij ( deri në 350 fjalë)
 • Autorët e abstrakteve të pranuara do të njoftohen deri më datën 26 Shtator, 2023.
 • Të gjitha abstraktet do të shqyrtohen nga anëtarët e Komitetit Teknik. Procesi i shqyrtimit është krejtësisht konfidencial. Komiteti teknik do të shqyrtojë të gjitha abstraktet e dorëzuara për prezantim, dhe ka të drejtën të hedhë poshtë një prezantim i cili ka natyrë komerciale.

       

 1. Udhëzime mbi prezantimet PowerPoint

 • Prezantimet duhet të dorëzohen nëpërmjet e-mailit tek program@balkansjointconference.org deri më datën 03 Nëntor, 2023.
 • Prezantimet PowerPoint duhet të kenë një kohëzgjatje prej 15 minuta secila, plus pesë minuta për pyetje dhe përgjigje.
 • Autorët të cilët do të bëjnë prezantime PowerPoint duhet të prezantojnë punën e tyre sipas programit të konferencës.
 • Madhësia e prezantimit të jetë jo më shumë se 5MB.
 • Prezantimet e dorëzuara do të publikohen në faqen e internetit të konferencës në formatin PDF.
 • Prezantuesit duhet të kenë një kopje të prezantimit të konferencës në USB.

              

 1. Profil i shkurtër i autorëve/ eksperienca profesionale

 • Një profil i shkurtër i përvojës profesionale të autorëve duhet të dorëzohet deri më datën 21 Tetor, 2022.
 • Profili i shkurtër i autorëve kërkohet në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe.

       

 1. Udhëzime mbi materialin e plotë

 • Autorëve të përzgjedhur do t’ju kërkohet të dorëzojnë materialin e plotë nëpërmjet e-mailit tek program@balkansjointconference.org, deri më 15 Nëntor, 2023 në formën elektronike.
 • Materiali duhet të dorëzohet në formën e dokumentit “MS Word file” shkrim 12pt Times New Roman.
 • Materiali i plotë duhet të përfshijë informacionet në vazhdim:
  1. Titullin Kryesor.
  2. Emrin e Autorit, adresën postare dhe adresën e e-mailit (në rastin e më shumë autorëve adresat e të gjithëve).
  3. Abstraktin (deri në 350 fjalë, shkrim Times New Roman 10pt).
  4. Fjalët kyçe (3-6 fjale kyçe në rend alfabetik).
  5. Tekstin kryesor (hyrjen, metodologjinë, rezultatet dhe diskutimet, konkluzionet).
   1. Hyrja – përshkrimi i kërkimit/punës dhe qëllimit.
   2. Metodologjia – përshkrim i metodologjisë dhe teknikave të përdorura.
   3. Rezultatet dhe diskutimet – prezantim i rezultateve të arritura, duke theksuar pikat më me interes.
   4. Konkluzionet– një shpjegim i shkurtër i rëndësisë dhe problemeve të hasura gjatë kërkimit/punës.
  6. Referencat: duhet të jenë burime të cilat janë të aksesueshme për të gjithë.
 • Materiali i plotë në tërësi do të kontrollohet nga Komiteti Teknik dhe do të publikohet në “Librin e Punimeve të Konferencës”, libër i cili do të ketë të drejtat e autorit të rezervuara nga SHUKALB-i dhe SHUKOS-i, si dhe do të ketë të caktuar një numër ISBN. Libri i punimeve do të ngarkohet në faqen e internetit të konferencës.
 • Materiali duhet të dorëzohet në gjuhët shqip dhe anglisht, ose në të dyja gjuhët.

       

 1. Kostot e shoqëruara

Autorët duhet të mbulojnë shpenzimet e veta për pjesëmarrje në Konferencë, duke përfshirë pagesat për regjistrim, për udhëtim dhe akomodim (nëse aplikohet).

 1. Marrëveshja mbi të drejtën e autorit

Në rast të pranimit të një abstrakti, autori përkatës i abstraktit automatikisht i jep licencë jo-ekskluzive, të përhershme për ta publikuar abstraktin/punimin e plotë/prezantimin PowerPoint në internet apo publikim të shtypur.