PREZANTIMET E KONFERENCES

Afrim Lajci, Këshilli Ndërministror i Ujërave, Kosovë

“Kuadri Ligjor dhe Institucional për Mbrojtjen e Burimeve të Ujit të Pijshëm në Kosovë”

Andrea Gialdrone, Kompania Chimica D’Agostino, Itali

“Uji i Pijshëm i Klorinuar: Nevoja e dyanshme për Disinfektim dhe Minimizim të DBP-së. Shembuj Praktikë”

Andrzej Szeroki, Kompania Wilo, Gjermani

“Tendencat e Reja në Ndërtimin e Stacioneve të Kanalizimeve në Kuadër të Kursimit të Energjisë dhe Sigurisë Operacionale”

Arban Berisha, Universiteti i Prishtinës, Kosovë

“Analizë Shënimeve Hidrolometrike dhe të Shirave për Lumenjtë e Kosovës me anë të Metodave Statistikore”

Arben Kacorri, Ujësjellës Kanalizime Tepelenë, Shqipëri

“Sfidat e Reformës Territoriale nga Këndvështrimi Menaxherial”

Arduen Karagjozi, Drejtori i Ekselencës, Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit (ptk)

Uji dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm

Avni Caka – KRU Radoniqi, Kosovë

“Humbjet e Ujit në Sistemin e Ujësjellësit”

Baton Begolli, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

“Korniza e Veprimit për Përmirësimin e Efikasitetit të Arkëtimit për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit”

Baton Begolli

Uji i Pijshëm nga Çezma – A mund ta Përballojmë?!

Blerta Mjeda, Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

“Kontrolli i Brendshëm dhe Auditimi – Auditimi: Nevoja dhe Rëndësia e Auditimit në një Ndërmarrje Private”

Bojan Ristovski, Ujësjellës Kanalizime Shkup, Maqedoni

“Reduktimi i Ujit pa të Ardhura – Qyteti i Kumanovës”

Božo Đikanović, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Malit te Zi, Mali i Zi

“Zhvillimi dhe Aprovimi i Buxhetit në Shoqëritë UK”

David Michaud, Drejtues Programi për Programin e Ujit të Danubit, Banka Botërore, Shqipëri

Gjendja e Sektorit – Rajoni i Ballkanit

Drenusha Sylejmani, KRU Prishtinë, Kosovë

“Përcaktimi i Parametrave Fiziko-kimik të Burimeve Nëntoksore në Rajonin e Shtimës”

Dritan Shehaj, ERRU, Shqipëri

“Marrëdhenia midis Shoqërive UK dhe Pushteti Lokal – Një Vështrim mbi Eksperiencën Shqiptare”

Elisabeta Poçi, SHUKALB, Shqipëri

“Proçesi i zhvillimit të kurrikulës së kursit të trajnimit”

Fadil Berisha, KRU Hidroregjioni Jugor, Kosovë

“Hartimi dhe Zbatimi i Planeve të Biznesit”

Hazir Cadraku; Osman Fetoshi, MMPH, Kosovë

“Bashkëpunimi Ndërkufitar si Mekanizëm për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Resurseve Ujore”

László Szajkó, Ujësjellësi i Budapestit, Hungari

“Zbatimi i Diagnostikimit Instrumental në UK Budapest”

Lindita Sotiri, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Shqipëri

“Rregullorja e Reformës  Administrative Territoriale”

Lumni Sallahu, KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë

“Aktivitetet e PRU në Sektorin e Ujrave të Zeza 2014-2015”

Mumin Morina, KRU Hidromorava, Kosovë

“Rajonalizimi i Ndërmarrjeve të UK në Kosovë; Implementimi I Procesit në Rajonin e Gjilanit”

Naim Mujaj, KRU Prishtinë, Kosovë

“Shërbimi ndaj klientëve në implementimin e Ligjit për faljen e borxheve publike”

Paolo Adolfo Piccinno, Kompania P&R Project Srl, Itali

“Aplikimi i Metodes LCA në Selektimin dhe Vlerësimin e Qëndrueshmërisë së Investimeve në Fushën e Trajtimit të Ujit”

Paul D. Bishop, Paul D. Bishop, CEO, Shoqata e Bordeve të Certifikimit, SHBA – Certifikimi i Bazuar në Testim për Menaxherët Operacionalë

“Rëndësia e Certifikimit”

Petrit Tare, Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri

“Reagimi ndaj Reformës Administrative Territoriale”

Philip Giantris, SHUKALB, Shqipëri

“Menaxhimi i Aseteve – Përse e bëjmë?”

Radoslav Russev, Zhvillimi Rajonal dhe Punët Publike, Bullgari

“Aktivitetet tregtare : Shembuj të mirë nga Rajoni i Evropës Jug-Lindore”

Remzi Lumnica – KRU Prishtinë, Kosovë

“Procesi i Korporatizimit të Ujësjellësve Komunal në Kompani Regjionale”

Sandi Zulic, Aquasan, Bosnje dhe Hercegovinë

“Mundësi për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet bashkëpunimit rajonal”

Shpëtim Lajqi, Universiteti i Prishtinës, Kosovë

“Përmirësimi i Efiçencës Komerciale në Ndërmarrjet e Ujësjellësve në Kosovë – Programi i Danubit”

Sokol Xhafa, KRU Prishtinë, Kosovë

“Reduktimi i Humbjeve të Ujit Pa të Ardhura në NJOU Lipjan”

 

Wilhelm Schmidt, Kompania Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH&Co, Gjermani

“Rehabilitimi i rrejtit të ujit të pijshëm-Eksperiencë nga zhvillimi i projektit në Gjakovë/ Kosovë”

Valbona Paja, Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

“Raportimi Ekonomiko-Financiar”

Vait Ajro, EcoMedia, Maqedoni

“Stabilizimi dhe Pasurimi me Lënde Organike i Llumit të Gjeneruar nga Impiantet e Trajtimit të Ujrave të Ndotura Urbane për Përdorim në Bujqësi”

Xhelal Ceka,NPK Tetovë, Maqedoni

“Menaxhimi me Burimet Ekzistuese në Sektorin e Ujit duke Përdorur Burime të Reja në Tetovë”