PREZANTIMET E KONFERENCES

3 NËNTOR 2021

Ermela Kraja, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Shqipëri
“Plani i Menaxhimit të Baseneve Ujore”

Ilir Abdullahu, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit UBT, Kosovë
“Ndikimet e Ndryshimit Klimatike në Burimet Ujore”

Dimitrija Sekovski, Skat Consulting, Kosovë
“Prezantimi i Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore në Kosovë: Koncepti, Qasja dhe Premtimi për të Ardhmen”

Yuval Berson, EcoPeace Middle East, Izrael
“Një Marrëveshje Blu e Gjelbër për Lindjen e Mesme”

Ana Ismailaja, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
“Problematika e Mbulimit të Kostove të Energjisë për Shoqëritë UK”

Gabor Kisvardai, Autoriteti Rregullator i Energjisë dhe Shërbimeve Publike, Hungari
“Licencimi Operacional si Mjet për Agregimin në Hungari”

Milica Petrovic, Agjencia Rregullatore e Energjisë, Mali i Zi
“Roli i Rregullatorit në Sektorin Ujësjellës Kanalizime në Malin e Zi: Sfidat dhe Aktivitetet”

Shamil Rexhepi, Komisioni Rregullator i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit, Maqedonia e Veriut
“Politikat Rregullatore për Ujin dhe Vendosja e Tarifave të Shërbimeve të Ujit: Çfarë Kemi Mësuar”

Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujërat, Kosovë
“Organizimi dhe Pagat e Personelit të Kompanive të Ujit në Kosovë”

Ilir Rodiqi, Instituti Nomad, Kosovë
“Menaxhimi Relacional në Organizatat Kosovare: Rasti Studimor i Projektit WASIB”

Arben Cani, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri
“Siguria në Punë për Profesionistët e Sektorit të Ujit: Rasti Studimor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër”

4 NËNTOR 2021

Daniela Gega, VALUADD Management Services, Shqipëri
“Vlerësimi i Ndikimit Financiar të COVID-19 në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”

Hari Shutoski, BE për Rritjen Ekonomike, ORF-MMS GIZ, Maqedonia e Veriut
“Ndikimi i Covid-19 në NJQV dhe SHUK në Rajonin e Ballkanit Perëndimor”

Migena Kukli, Konsulente e lirë, Xhesikjana Boçi, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lushnje, Shqipëri
“Zhvillimi i Planeve të Sigurisë së Ujit dhe të Menaxhimit të Krizave: Një Instrument i Domosdoshëm për çdo Shoqëri”

Jane Vrteski, Shoqata e Kompanive të Shërbimeve Publike, Maqedonia e Veriut
“Menaxhimi i Sigurisë së Ujit: Ndarja e Përvojës së Kompanive të Shërbimeve Publike në Maqedoninë e Veriut”

Qamil Shala, Iniciativat për Zhvillimin e Komunitetit, Samir Ahmetaj, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor-Prizren, Kosovë
Samir Ahmetaj, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor – Prizren, Kosovë
“Koncepti Determinues i Efiçiencës dhe UPF të Regjioni i Hasit – Prizren”

Pirro Cenko, Konsulent i Pavarur, Shqipëri
“Vlerat që Uji ka e Bëjnë të Pa Krahasueshëm dhe Zëvendësueshëm”

Adrian Ovezea, Environmental Dynamics International (EDI- Europe), Zvicër
“Ajrimi me Efikasitet të Lartë: Ndarja e Përvojave Evropiane”

PhD. Skënder Bublaku, Hidroing-DK, Kosovë
“Rrethi Vicioz i Humbjeve të Ujit: Udhëzues për Menaxhimin e Ujit Pa të Ardhura në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”

Amir Rexha, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava – Gjilan, Kosovë
“Rëndësia e Digjitalizimit të Shënimeve në GIS, në Përcaktimin e Zonave me Shfrytëzim Mesatar Vjetor të Ujit, duke e Përdorur Metodën e Interpolimit të të Dhënave: Rast Studimorë në Zonën e Matur të Shërbimit (DMA) Gjilan”

Haxhire Germajsi, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
“Menaxhimi i Burimeve Ujore për Furnizimin me Ujë të Qytetit të Tiranës për Perspektivën 25-Vjeçare”

Albert Salltakaj, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor – Prizren, Kosovë
“Inspektimi me CCTV dhe Shërbimet e Tjera për Rrjetin e Kanalizimit në Prizren”

Avni Caka, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakovë, Kosovë
“Mirëmbajtja Aktive në Funksion të Zvogëlimit të Humbjeve Teknike të Ujit, Praktika dhe Përvoja”

5 NËNTOR 2021

Marsida Sterjo, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
“Cikli i Ujit në Njësitë Administrative: Sfida e Shërbimeve Cilësore”

Eszter Mindák, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
“Zhvillimi i Trajtimit të Ujit me Kapacitet të Vogël për Vendbanimet pa Infrastrukturë Tubacionesh: Mësime dhe Përvoja”

Bernhard Vonderbank, Dahlem Consulting Engineers, Gjermani
“Projektimi dhe Ndërtimi i Rrjetit të Ujësjellësit në Kamëz

Prof. Enkelejda Gjinali, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri
“Gjenerimi dhe Përdorimi i Llumit në Shqipëri dhe Rasti Studimor i Impiantit të Trajtimit të Ujit të Ndotur Korçë”

Mirko Zahn, Sachsen Wasser, Gjermani
“Hapat për Krijimin e një Regjistri Industrial të Shkarkimit – Hetimi i Transferueshmërisë së Procedurave Gjermane në Qytetin e Pejës”

Denalda Ziu, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë, Shqipëri
“Sfidat e Impiantit të Trajtimit të Ujit të Ndotur Vlorë për një Operim Eficient”

Ylberinë Baliu, Y.E.S, Kosovë
“Politikat në Lidhje me Rregullimin e Ujërave të Ndotura Industriale”

Elisa Reggiani, Valvotubi Ind, Itali
“Menaxhimi i Sistemit të Furnizimit me Ujë nga Digat në Shpërndarje: Kërkesa Teknike dhe Zgjidhjet”

Kevin Nirsimloo,  Altereo, Francë
“Nexus Ujë-Energji-Klimë”

Olivier Narbey, GF Piping Systems, Zvicër
“Si i Zvogëlojnë Kompanitë Ujësjellës Kanalizime më të Mira Humbjet e Ujit, për të Arritur Shërbime të Qëndrueshme të Ujit?”