PREZANTIMET E KONFERENCES

Adrián Kiss, Konsorciumi Hungarez i Teknologjisë së Ujit, Hungari

Zgjerimi i kapacitetit të Impiantit të Trajtimit të Ujit të Ndotur dhe ndërtimi i strukturave lidhëse për trajtimin e llumit në qytetin e Keszthely

Darko Lefkov, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Maqedoni

Përzgjedhja e teknologjisë për sistemet e vogla rurale të trajtimit të ujit të ndotur

Attila Deak, Kompania Ujësjellës Budapest, Hungari

Eksperienca e Kompanisë së Ujësjellësit të Budapestit në kosto operacionale optimale nga teknologjitë e ndryshme të trajtimit të ujit të ndotur

Tania Floqi, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Disa veçori teknologjike në Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura Durrës

Viola Saliasi, Kompania Ujësjellës Budapest, Hungari

Të ndash një vizion për zhvillimin e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime / Rasti i vlerësimit teknik të Ujësjellësit të Tiranës

 Klodian Zyberi, Kompania Jehona Software, Shqipëri

“Sistemet e integruara për administrim online në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”

Adrián Kiss, Konsorciumi Hungarez i Teknologjisë së Ujit, Hungari

“Sistemi i integruar i proceseve të kontrollit për shërbimin e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve duke përdorur sistemin SCADA”

Brunilda Xhixho, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

“Kujdesi ndaj klientit – Fokusi i ri i ofrimit të shërbimit sa më cilësor”

Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

“Rritja e efiçencës përmes përmirësimit të shërbimit ndaj klientit”

Daniela Gega, Valu Add Management Services, Shqipëri

“Eficenca Komerciale për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”

Evis Gjebrea, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

Semira Kasimati, Valu Add Management Services, Shqipëri

“Procesi i zhvillimit të Planit të Tranzicionit dhe Planit 5-vjeçar të Biznesit 2017-2021 të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë”

Vehbi Duraku, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë

“Biznes Plani rregullator për Kompanitë e Ujësjellësave Rajonalë në Kosovë”

Petros Kolovopoulos, Kompania Hydro-Comp.Ltd, Qipro

“Metodologjitë dhe teknikat për menaxhimin e integruar të aseteve – Një përqasje inovative bazuar në platformën “cloud”

Oliver Nachevski, GIZ, Maqedoni

“Zbatimi i programit të Menaxhimit të Integruar të Aseteve”

Nikola Pejaković, Kompania Ujësjellës Cetinje, Mali i Zi

“Eksperienca e Kompanisë Cetinje si pjesëmarrëse në programin e integruar të menaxhimit të aseteve”

 Esida Lekbello, Valu Add Management Services, Shqipëri

“Menaxhimi i kërkesës për ujë- Sfida aktuale e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Rajonin e Ballkanit”

Sokol Xhafa, Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtinë, Kosovë

Mumin Morina, Kompania Ujësjellësi Rajonal Hidromorava Gjilan, Kosovë

“Sfida e Kompanive të Ujësjellësve të Kosovës në zvogëlimin e ujit pa të ardhura”

Bledar Bregu, Grundfos, Serbi

“Praktika dhe përvoja në reduktimin e humbjeve të ujit”

Philip Weller, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit Danub (IAWD) – Programi i Danubit për Ujin, Austri

Danube Learning Partnership (D-LeaP)

Christophe Di Marco, RCDN, GIZ Fondi i Hapur Rajonal për Shërbimet Bashkiake, Europa Juglindore

ORF MMS

Elisabeta Poçi, Zv. Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë, Shqipëri

Programi i Përbashkët i Trajnimit

Nadire Vitija, Menaxhere për Trajnim dhe Zhvillim Profesional, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës, Kosovë

Program përmirësimi për ndërmarrjet Evropiane të ujit dhe ujërave të zeza

Arlinda Ibrahimllari, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri

“Impianti i Trajtimit të Ujit të Ndotur – Përdorimi i energisë diellore për nevojat e Impiantit”

Agon Haxhikadrija, DORSCH/CDI, Kosovë

Lavdim Osmanaj, DORSCH/CDI, Kosovë

“Modelitetet e ndryshme për trajtimin e ujërave të ndotura në zonat rurale”

Lulzim Pacarizi, Kompania Ujësjellësi Rajonal Hidroregjioni Jugor, Kosovë

“Sistemi i trajtimit të ujit të ndotur në qytetin e Prizrenit”

Avni Caka, Kompania Ujësjellësi Rajonal Radoniqi, Kosovë

Skender Bublaku, Projekti i KfW Radoniqi, Kosovë

“Opsionet mbi menaxhimin e llumit në Impiantin e Trajtimit të Ujit të Ndotur në Gjakovë”

Qamil Musa, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë

“Analiza e performancës së Kompanive Ujësjellës në Kosovë”

Etleva Demiri, Enti Rregulator i Ujit, Shqipëri

“Procesi i licencimit dhe sfidat”

Jane Vrteski, ADKOM, Maqedoni

“Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime dhe Kuadri Rregullator në Republikën e Maqedonisë”

Abdulla Diku, Davia Consulting, Shqipëri

“Matja dhe Monitorimi i Sedimentimit në Basenin e Bovillës dhe Ulzës”

Alda Mile, Bashkia Tiranë, Shqipëri

“Transferimi i aseteve për ish Komunat”

Jane Vrteski, ADKOM, Maqedoni

“Rajonalizimi kundrejt interesave të Qeversjes Vendore”

Hajrije Morina, DORSCH/CDI, Kosovë

“Integrimi i sistemeve rurale në Kompanitë e Ujësjellësave Rajonal”

Graham Cleverly, Konsulent Ndërkombëtar i SKAT, Angli

“Zhvillimet në monitorimin dhe rregullimin e cilësisë së ujit në Kosovë (2012-2017) dhe sfidat e ardhshme”

Denada Sulanjaku, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Cërrik, Shqipëri

Jona Belshi, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Cërrik, Shqipëri

“Analiza e kosto-efektivitetit si një instrument për kontrollin e ndikimit në shëndetin e popullatës”

Fatlije Buza, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Kosovë

“Roli i Autoritetit Rajonal të Pellgut në Mbrojtjen e Ujërave”

 Burbuqe Nushi-Latifi, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Kosovë

Afrim Lajçi, Zyra e Kryeministrisë, Kosovë

“Aprovimi i materialeve në kontakt me ujin e pijshëm në Kosovë: Qasja dhe sfidat”

Azem Kastrati, Zhvillimi Ndërkombëtarë AECOM, Kosovë

“Sfidat për zvogëlimin e kostove për energji elektrike për kompanitë publike që ofrojnë shërbime ujësjellës kanalizimeve në Kosovë”

Dimitar Ivanov, Cluster for Micro-hydro Technologies, Bullgari

Shpëtim Lajqi, Universiteti i Prishtinës, Kosovë

“Efiçenca e Energjisë në Rajonin e Ballkanit”

Lulzim Pupovci, Hidrodrini Pejë, Kosovë

“Mundësitë e Kompanive Rajonale të Ujësjellësave në zvogëlimin e shpenzimeve të energjisë elektrike”