PREZANTIMET E KONFERENCES

Abdullah Derguti, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës

“Qasja bashkëpunuese mes SHUKOS dhe AKK-së në ofrimin e zhvillimit të kapaciteteve”

Adem Ahmetaj, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Kosovë

“Investimet në infrastrukturën e sektorit të ujërave nga buxheti i Kosovës”

Albana Skeja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Librazhd Prrenjas, Shqipëri

“Bashkëpunimi ndërbashkiak, për shërbime të përbashkëta UK, rasti i Librazhdit dhe Prrenjasit”

Albert Salltakaj, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor”, Prizren, Kosovë

“Sistemi i menaxhimit të mirëmbajtjes dhe aplikacioni për telefonat e mençur për të mbështetur ecurinë e punëve të operimit dhe mirëmbajtjes në zonat rurale”

Albulenë Salihu Beqiri, KRU Hidromorava, Gjilan, Kosovë

“Drejt shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme të ujësjellësit dhe kanalizimit për të gjithë, rasti i KRU Hidromorava, Gjilan”

Ana Kekezi, Agjencia Ujësjellës, Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

“Ndikimi i komunikimit në rritjen e besimit të qytetarët dhe palëve të interesuara në sektorin e ujit, një rast studimor në Shqipëri”

Anita Krasniqi, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë, Kosovë

“Studimi i Barazisë Gjinore nga Banka Botërore”

Aurora Hasanaj, Agjencia Ujësjellës, Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

“Programi i Certifikimit Bazuar në Testim në sektorin e furnizimit me ujëdhe kanalizime në Shqipëri”

Argjent Hajra, Iniciativat e Zhvillimit të Komunitetit, Prishtinë, Kosovë;

Elmi Bublica, Lavdie Rexhepi, KRU Prishtinë, Kosovë

“Rrugëtimi për krijimin e zonave të mbrojtura sanitare të burimeve nëntokësore në Kosovë sipas shembullit të projektit të Komunës së Lipjanit”

Arlinda Gordani, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

“Vlerësimi i Barazisë Gjinore, një qasje e rëndësishme në mirëmenaxhimin e burimeve njerëzore”

Avni Caka, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”, Kosovë

“Vetëdijësimi i njeriut për fuksionimin normal të sistemit të Kanalizimeve”

Balazs Kovacs, Shoqata Hungareze e Shërbimeve Ujësjellës Kanalizime, Hungari

“Zgjidhje inovative të sektorin te ujit në Hungari”

Bambos Charalambous, Hydrocontrol Ltd, Qipro

“Përdorimi i indikatorëve të performancës të duhur për planifikimin dhe përmirësimin e Ujit Pa të Ardhura”

Bashkim Halabaku, KRU Hidromorava Gjilan, SHUKOS, Kosovë

Safete Isufi, Fatmir Murtezaj, KRU Prishtinë, Kosovë

“Shërbime Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Kosovë”

Belina Belortaja, Fran Marku, SHUKALB, Shqipëri;

“Progresi dhe Sfidat me Implementimin e Menaxhimit të Aseteve në Shqipëri”

Blerta Duro, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Shqipëri

“Furnizimi me ujë i zonave rurale në Shqipëri”

Dardane Sadiku, Sokol Xhafa, KRU Prishtinë, Kosovë

“Përfitimet kryesore nga Benchmarking”

Elisabeta Poci, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

“Programi i përbashkët i trajnimit”

Enikő Szabolcs, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari

“Krahasimi i procedurave të heqjes së azotit dhe fosforit në Kompaninë e Ujit të Budapestit”

Erdonita Humolli, SHUKOS, Kosovë

“Identifikimi i Impianteve të Trajtimit të Ujit të Ndotur në Kosovë, procesi I hartografimit të tyre dhe ofrimi i produkteve të zhvillimit të kapaciteteve nën RCDN”

Genc Berisha, E&A Engineering LLC, Kosovë

“Përdorimi i sistemit SCADA për përmirësimin e aftësive tuaja për monitorim, kontroll dhe optimizim të proceseve të ujit”

Jona Belshi, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Cërrik, Shqipëri

“Menaxhim i Integruar i Aseteve- Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Cerrik”

Jovan Gjika, Agjencia Ujësjellës, Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

“Investimet në infrastrukturë në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri”

József Tenyei, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari

“E tashmja dhe e ardhmja në mirëmbajtjen e trajtimit të ujërave të ndotura”; “Si mund të përgatitemi për sfidën e ndryshimeve klimaterike?”

Karina Zachodini, WYG International Consultant, Mbretëria e Bashkuar

“Projektet e vjetra nuk vdesin kurrë, ato thjesht veniten”

Katerina Charalambous, Hydrocontrol Ltd, Qipro

“Një qasje gjithëpërfshirëse hap pas hapi për shoqëritë ujësjellës kanalizime për të optimizuar aktivitetet e tyre në zvogëlimin e Ujit pa të Ardhura”

Klaas Visscher, Yuniko Consultancy, Hollandë

“Parandalimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura industriale”

Lulzim Pupovci, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidrodrini” Peja, Kosovë

“Pse na duhet Energjia Elektrike Eficente”

Milica Tomic, Agjencia Rregullatore e Energjisë, Mali i Zi

“Roli i Autoritetit Rregullator në sektorin e furnizimit me ujë dhe ujërave të ndotura në Malin e Zi”

Mumin Morina, Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidromorava” Gjilan, Kosovë

“Prezanitimi permes fotove”

Nadire Vitija, SHUKOS, Kosovë

“Programi i Benchmarking për shoqëritë ujësjellës kanalizime, një mjet për të përmirësuar performancën e shërbimeve në Shqipëri dhe Kosovë”

Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

“Përballueshmëria si kriter bazë i Entit Rregullator të Ujit për vendosjen e çmimit të ujit”

Oliver Nachevski, GIZ ORF MMS, Maqedonia e Veriut

“Progresi në projektin SEEAM – Menaxhimi i Integruar i Aseteve për Shërbimet e Ujit në Evropën Jug-Lindore”

Ornela Çuçi, Zëvendës Ministre, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Shqipëri

“Paraqitje grafike e nivelit të tranpozimit dhe zbatimit të direktivave të ujit”

Philip Weller, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit të Lumit të  Danubit, Austri

“IAWD dhe Programi i Benchmarking”

Philip Weller, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit të Lumit të Danubit, Austri

”Elementët kryesorë të menaxhimit të krizave në mënyrë të vazhdueshme dhe siguria e ujit për menaxhimin e katastrofave”

Pirro Cenko, Konsulent i Pavarur, Shqipëri

“Uji për të gjithë me tarifë të përballueshme. Reduktimi i sasisë së konsumit të energjisë elektrike në koston e shërbimit të ujit”

Sener Polat, Rädlinger primus line GmbH, Gjermani

“Rehabilitimi pa gërmim i rrjetit të ujit të pijshëm”

Uwe GÜNZEL, ComPower GmbH, Gjermani

“Zbatimi i suksesshëm i një portali të shërbimit ndaj klientit për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”

Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

“Përmirësimi i performancës në të kaluarën nën Hub e Shqipërisë dhe Kosovës dhe pjesëmarrja në Programin Benchmarking”

Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

“Sfidat e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve për zonën e shërbimit, rasti i shoqërisë ujësjellës kanalizime Shkodër”

Xhelal Ceka, Ndërrmarrja Publike Komunale “Tetova”, Maqedonia e Veriut

“Roli i stacionit të filtrimit në sistemin e ujësjellësit në qytetin e Tetovës”

Xhelal Selmani, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë

“Efekti i Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit në përmirësimin e shërbimeve të ujit”