PREZANTIMET E KONFERENCES

Prof. Andrea Guerrini, Komisioner, Autoriteti Rregullator Italian për Energjinë, Rrjetet dhe Mjedisin
(ARERA), President, Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit (WAREG), Itali
“Kuadri rregullator për emergjencat dhe plani kombëtar i ujit në Itali”

Arbana Kola, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë
“Progresi dhe sfidat e programit kombëtarë të menaxhimit të aseteve në Shqipëri”

Albana Jani, Agjencia e Ujësjellësit, Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
“Implementimi i sistemit të menaxhimit të informacionit mbi asetet”

Abdullah Derguti, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Kosovës
“Zhvillimi i kapaciteteve dhe perspektivat e menaxhimit të aseteve në Kosovë”

Ana Kekezi, Agjencia e Ujësjellës, Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
“Komunikimi i shoqërive ujësjellës kanalizime gjatë situatës emergjente në Shqipëri”

Anxhela Beqiri, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Sarandë, Shqipëri
“Fushata e informimit dhe ndërgjegjësimit e drejtuar nga SHUK Sarandë”

Avni Caka, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Kosovë
“Reduktimi i humbjeve të ujit në zonën Brekoc, praktika dhe përvoja”

Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujërat, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
“Rregullimi ligjor i shkarkimit të ujërave të ndotura industriale në sistemin publik të kanalizimeve në Kosovë”

Attila Deak, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
“Përvojat e dozimit të enzimës në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura Százhalombatta”

Aleksandar Krstić, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit të Lumit të Danubit, Serbi
“Programi i Benchmarking për shoqëritë UK – Të ecim përpara në përmirësimin e performancës”

Besime Kajtazi, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
“Impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura në Kosovë dhe mbrojtja e lumenjve”

Denalda Ziu, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë, Shqipëri
“Teknologjia e kodit të përgjigjes së shpejtë (QR) në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura”

Ermela Kraja, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Shqipëri
“Ndryshimet klimatike dhe rreziku i thatësirave në Shqipëri dhe perspektiva e përballimit të tyre”

Elmar Lance, AWT Absolute Water Tek, Gjermani
“Trajtimi i decentralizuar i ujit të ndotur: Modeli i praktikave më të mira për autoritetet”

Fadil Berisha, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor”, Prizren, Kosovë
“Komunikimi në kohë krize”

Kevin Nirsimloo, Altereo, Francë
“Përdorimi i inteligjencës artificiale për parashikimin e rrezikut të mosfunksionimit të rrjetit të furnizimit me ujë dhe menaxhimin optimal të aseteve”

Mumin Morina, KRU Hidromorava Gjilan, Kosovë
“Menaxhimi ndërkufitar i ujërave: Parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe sfidat e Kosovës”

Nadire Vitija, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Kosovës
“Programi i Benchmarking – Progresi për shoqëritë UK në Shqipëri dhe Kosovë”

Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
“Influenca e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike në qëndrueshmërinë financiare të shoqërive UK”

Raanan Adin, Kryetar dhe President, Shoqata e Ujërave të Izraelit (IsWA), Izrael
“Teknologjia në qëndrueshmërinë e ujit – Përfitimet dhe Rreziqet”

Raanan Adin, AH Water Consulting, Israel
“Kërcënimet kibernetike dhe dobësitë në sektorin e ujit”

Róbert Fritsch, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
“Menaxhimi i IT gjatë Covid-19 – Zyra e Brendshme – Strategjia e ujit 4.0 — Zhvillimi i MIRTUSZ2020”

Radoslav Russev, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit të Lumit të Danubit, Bullgari
“UMT – Një klasë master për menaxhim holistik në sektorin e ujit”

Vangelis Constantinos, Sekretari Ekzekutiv, Partneriteti Global i Ujit – Mesdhetarë, Greqi
“Adresimi i sfidave të ujit dhe ndryshimeve klimatike përmes qasjeve nexus të ujit-energjisë-ushqimit-ekosistemit”

Vehbi Duraku, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë
“Tarifat dhe familjet në nevojë”

Safete Isufi, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës
“Implementimi i Programit të menaxhimit të integruar të aseteve në Kosovë”

Tamás Bencze, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
“Operim i qëndrueshëm i shërbimeve të ujit gjatë krizës”

Thomas Neugebauer, Dahlem Consulting Engineers, Gjermani
“Pasqyrë e projektit ITUN të Pejës – Reduktimi i emetimeve të gazrave serë nga përdorimi energjik i biogazit nga tretja e llumit”

Tamás Gampel, Xylem Water Solutions, Hungari
“Shembuj për përmirësimin e efiçiencës së energjisë në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura në Hungari”

Ylber Mirta, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Maqedonia e Veriut
“Menaxhimi i ndryshimeve klimatike dhe burimeve ujore në Maqedoninë e Veriut”

Ylberinë Baliu, Y.E.S. Fushë Kosovë
“Një qasje e decentralizuar ndaj trajtimit të ujërave të ndotura industriale dhe për konsum familiar në rajonin e Ballkanit”