Shamil Rexhepi

Rregullatori i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit, Maqedonia e Veriut

Shamil Rexhepi

Rregullatori i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit, Maqedonia e Veriut

Biography

Z. Shamil Rexhepi ka mbaruar studimet e larta ne Universitetin Izzet Baysal ne Turqi, Fakulteti Ekonomik, Dega e Menaxhimit dhe Biznesit. Ka kryer disa funksione te rendesishme organizative dhe menaxheriale ne shoqata nderkombetare Euro-Aziatike kryesisht te nderlidhura me menaxhimin e resurseve njerezore, zhvillimit shoqeror dhe ekonomik. Ka nje eksperience te konsiderueshme ne Rregullimin e sektorit energjetik ne Republiken e Maqedonise se Veriut dhe eshte pjese e Entit Regullator per Energji te Republikes se Maqedonise se Veriut qe nga themelimi i ketij institucioni. Ka kryer nje sere trajnime nderkombetare ne lemine e energjetikes. Aktualisht ushtron detyren e Udheheqesit te njesise per tarifa te gazit natyror, naftes dhe derivateve te saja, energjise se ngrohjes prane Departmentit ekonomik ne Entin Regullator per Energjetike dhe Sherbime te Ujit. Nga Janari i 2016 si rezultat i ndryshimeve ligjore ne sektorin e ujrave merr rol aktiv ne rregullimin e sistemit te menaxhimit te sektorit te ujrave dhe njekohesisht eshte edhe koordinator i grupit punues pergjegjes per pergaditjen e bazave dhe akteve rregullatore ne kete lemi.