Sesioni Teknik 7: Kriza Energjetike: Sfidat dhe Masat Lehtësuese

Sesioni Teknik 7: Kriza Energjetike: Sfidat dhe Masat Lehtësuese

Moderator: Dr. Evis Gjebrea, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

Flauers Shoshi, AKUM, Shqipëri
“Efiçenca e Energjisë në Shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve”

Christian Minelli, Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit, WAREG, Itali
“Adresimi i Ndikimeve të Krizës Energjetike në Sektorin e Ujit në Evropë: Roli i Rregullatorëve Ekonomik”

Shamil Rexhepi, Rregullatori i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit, Maqedonia e Veriut
“Përballja me Krizën Energjitike dhe Sfidat Rregullatore në Maqedoninë e Veriut”

Zsuzsanna Nagy, DHI Group, Hungari
“Efikasiteti i Energjisë dhe Humbja e Ujit: Mënyra e Re e Trajtimit të Sistemeve të Furnizimit me Ujë”

Diskutim