Sesioni Teknik 3: Sfidat Rregullatore

09 Nën 2022
12:10-13:10
SALLA BEETHOVEN

Sesioni Teknik 3: Sfidat Rregullatore

Moderator: Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Elda Kruja, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
“Metodologjia e Re e Përcaktimit të Tarifave për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri

Hajrie Morina, Autoriteti Rregullator, Kosovë
“Zhvillimi dhe Sfidat e Sektorit Ujësjellës Kanalizime në Kosovë”

Milica Petrovic, Agjencia Rregullatore e Energjisë, Mali i Zi
“Roli i Rregullatorit në Sektorin Ujësjellës Kanalizime në Malin e Zi: Sfidat dhe Aktivitetet”

Diskutim