Sesioni Teknik 10: Menaxhimi i Ujit të Ndotur II

Sesioni Teknik 10: Menaxhimi i Ujit të Ndotur II

Moderator: Aranit Ukimeri, KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë

Sanja Horvat, Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
“Masat Shoqëruese në Operimin dhe Mirëmbajtjen e ITUN-it në Gjakovë”

Ylberinë Baliu, Y.E.S. Kosovë
“Racionalizimi i Infrastrukturës së Ujërave të Ndotur në Kosovë”

Avni Caka, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Kosovë
“Identifikimi i Problemeve në Sistemin e Kanalizimit duke Aplikuar CCTV”

Egzona Bejtullahu, Profesioniste e Re e Ujit, Kosovë
“Krahasimi i dy Tankeve të Dezinfektimit të Efluentit me Dizajn të Ndryshëm Gjeometrik”

Diskutim