Abstraktet duhet të dorëzohen nëpërmjet e-mailit tek program@balkansjointconference.org deri më  23 Shtator 2020.

Për  informacion më të detajuar referohuni Broshurës Thirrje per Abstrakte 2020.