Abstraktet duhet të dorëzohen nëpërmjet e-mailit tek program@balkansjointconference.org deri më  02 Shtator 2019.

Për  informacion më të detajuar referohuni Broshurës Thirrje per Abstrakte 2019.