Abstraktet duhet të dorëzohen nëpërmjet e-mailit tek program@balkansjointconference.org deri më  15 Shtator 2021.

Për  informacion më të detajuar referohuni Broshurës Thirrje per Abstrakte 2021.