Sanja Horvat

Eksperte për Operim dhe Mirëmbajtje të ITUN-it të Gjakovës

Sanja Horvat

Eksperte për Operim dhe Mirëmbajtje të ITUN-it të Gjakovës

Biography

Znj. Sanja Horvat, është Eksperte e Ujërave/Ujërave të Ndotura me përvojë ndërkombëtare dhe angazhim në vendet Ballkanike(Kroaci,Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut, Kosovë dhe Shqipëri). Prej më shumë se 13 vitesh,  ka punuar si Menaxhere e rrjetit të kanalizimit të qytetit të Koprivnicës (Kroaci) dhe ITUN-ve me kapacitet ( 100 000 EP dhe 12 00 EP), përgjegjësitë e së cilën kanë qenë  menaxhimi, mirëmbajtja teknike dhe operative e rrjetit të kanalizimit dhe ITUN-ve me trajtim terciar.

Si eksperte e pavarur, ajo ka punuar si inxhiniere mbikëqyrëse e proceseve dhe është përfshirë në aktivitete të menaxhimit të projekteve gjatë ndërtimit të ITUN-ve. Përpos aktiviteteve në inxhinierin e procesit të trajtimit të ujërave të ndotura gjatë ndërtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të ITUN-ve, posedon aftësi në  përgatitjen e dokumenteve dhe strategjive në sektorin e mjedisit, procedurave  të  prokurimit, përgatitjen e dokumenteve të tenderimit, vlerësimin e propozimeve, ngritjen e kapaciteteve, etj.

Aktualisht, ajo është e angazhuar në rolin e Ekspertes për Operim dhe Mirëmbajtje të ITUN-it të Gjakovës, s’i pjesë e komponentit të Masave Shoqëruese nga Sachsen Wasser GmbH.