Hazir Cadraku

Hazir Cadraku

Biography

Hazir S. Çadraku, është doktor shkence në Hidrogjeologji. Është autori i disa punimeve shkencore, projekteve, elaborateve e librave. Aktualisht është profesor i asociuar në UBT-Institucion i Arsimit të Lartë në Prishtinë. Fushat e interesimit shkencor të Prof. Assoc. Dr. sc. Hazir S. Çadraku janë; Gjeologji, Hidrogjeologji, Menaxhim i Burimeve Ujore, Mbrojtje të Ujërave, Gjeologji-Inxhinierike, Aplikim të Programeve Kompjuterike që lidhen me këto fusha.