Fatlije Buza

Zyrtar për cilësinë e ujërave sipërfaqësor dhe nëntoksor - MMPHI/ARPL

Fatlije Buza

Zyrtar për cilësinë e ujërave sipërfaqësor dhe nëntoksor - MMPHI/ARPL
fatlije.buza@rks-gov.net

Biography

Znj. Fatlije Buza , ka mbaruar studimet në fakulltetin e  Shkencave Matematikore Natyrore – dega Kimisë në UP dhe Master- dega Inxhinier I Mbrotjtjes së Mjedisit ,  Fakulltetin Xehtarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë.Ajo ka një eksperiencë 20 vjeçare në sektorin e ujërave pranë  MMPHI /ARPL, ku puna saj ndërlidhet me shumë aktivitete brenda institucionit si në divizionin për menaxhimin e pellgjeve Lumore. Drini Bardhë  dhe Divizionin e Menaxhimit të Resursevev Ujore. Angazhimet janë të spektirt të gjerë dhe në hartim legjislacionit për ujëra, menaxhimin e ujërave me mbështetje profesionale,  programet e progresit per harmonizim të legjilsacionit vendor me Direktivat e BE-së, pjesëmarrje në 14 projektet mbështetëse institucionale për ujëra sipërfaqësor dhe nëntoksor.  Pjesëmarrje në konferenca  brenda dhe jashtë vendi, me punime që prekin qështjet e resurseve ujore në Republiken e Kosovës , me sfidat dhe nevojat e vendit. Nuk mungojnë dhe angazhimet me GP-es, rajonale për menaxhim të ujërave ndërkufitare dhe përfaqësimet në takimet e ekpsertëve të rajonit dhe të Ballaknit, etj.

All sessions by Fatlije Buza

Sesioni Plenar 1:

08 Nën 2023
09:35-10:35