Elda Kruja

Përgjegjës Sektori, Enti Rregullator i Ujit / Drejtoria Tekniko- Ekonomike

Elda Kruja

Përgjegjës Sektori, Enti Rregullator i Ujit / Drejtoria Tekniko- Ekonomike
elda.kruja@erru.al

Biography

Elda Kruja ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Tiranës (UT), Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë. Aktualisht mban pozicionin e Përgjegjëses, në Sektorin Ekonomik dhe të Tarifave, pranë Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri.

Ajo ka një eksperiencë 12 vjeçare në fushën e financës, në sektorin privat si dhe në sektorin publik. Eksperienca e saj fokusohet në analizën financiare, hartimit të raporteve financiare si dhe në sektorin e auditimit.