Avni Caka

Udhëheqës i Sektorit të Mirëmbajtjes dhe Kanalizimeve, KRU "Gjakova"

Avni Caka

Udhëheqës i Sektorit të Mirëmbajtjes dhe Kanalizimeve, KRU "Gjakova"
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Z. Avni Caka ka  mbaruar studimet e larta në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Teknik , seksioni Ndërtimtarisë – drejtimi Hidroteknik . Ka një  përvojë pune  mbi 35 vjeçare në programe për planifikim, zhvillim dhe menaxhimin e  projekteve, mirëmbajtjen  në fushën e hidroteknikës. Aktualisht ushtron detyrën e Udhëheqësit të sektorit të Mirëmbajtjes dhe Kanalizimit pranë Kompanisë KRU “Gjakova”. Pos  mirëmbajtjes është marrë së bashku me kolegë  edhe në zgjidhjen problemeve të kolektorëve të kanalizimit ujërave të ndotura në qytet. Gjatë kohës së punës ka marrë pjesë në shumë seminare dhe Konferenca nga lëmia e ujërave . Nën drejtimin e tij, Sektori i Mirëmbajtjes Kanalizimeve ka shënuar rezultate konsiderueshme.