EVENTI SOCIAL

Sesioni Teknik 6:

Moderator:Arbana Kola, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Erdonita Humolli, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë   
"Menaxhimi i Integruar i Aseteve, HUB-i Kosovë"
Safete Isufi, KRU Prishtinë, Kosovë
"Praktikat e Menaxhimit të Aseteve në Kompaninë e Ujësjellësit të Prishtinës"
Bledar Meco, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
"Integrimi i Sistemeve të Informacionit në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë"
Bashkim Halabaku, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
"Aplikimi i ArcGIS Survey123 në Mbledhjen e të Dhënave në Terren dhe Vlerësimin e Tyre
Diskutim

Sesioni Plenar 2:

Moderator: Baton Begolli, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës - Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
Ndriçim Shani, Kryetar i Komisionit Kombëtar Rregullator, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
Afrim Lajçi, Këshilltar, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
Camilo Lombana Cordoba, Specialist i Lartë për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet, Banka Botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Hajrie Morina, Drejtoreshë, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë
Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Diskutim

Sesioni Teknik 5:

Moderator: Jovan Gjika, AKUM, Shqipëri
Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
"Rajonalizimi i Shërbimeve të UK në Kosovë: Implementimi i Procesit dhe Efektet në Përmirësimin e Performancës së Kompanive të Ujësjellësit"
Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
"Zhvillimi Korporativ i Shoqërive UK: Një metodë e Përgjithësuar"
Rozarta Pura, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, Shqipëri
"Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rajoni Durrës"
Diskutim

Sesioni Teknik 4:

Moderator: Mumin Morina,KRU Hidromorava, Gjilan, Kosovë
Thoma Koroveshi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
"Kontrolli Aktiv i Rrjedhjeve në Rrjetin e Ujësjellësit të Qytetit të Korçë"
Besar Grazhda,KRU “Hidroregjioni-Jugor”, Kosovë
"Zvogëlimi i Ujit të Pa Faturuar dhe Optimizimi Efiçient në Sistemin “SOZI”- Fshati Gjonaj, Prizren”
Petr Ingeduld, DHI Group, Hungary
"Zgjidhje të Zgjuara për Identifikimin dhe Lokalizimin e Humbjeve Fizike në Sistemet e Shpërndarjes së Ujit duke Përdorur Modele Dixhitale Binjake"
Edmund Riehle,FAST groupe CLAIRE, Gjermani
"Monitorimi i Tubacioneve të Mëdha Përmes Sensorit Akustik të Shpërndarë në Linjë"
Diskutim

Sesioni Teknik 3:

Moderator: Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
Elda Kruja, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
"Metodologjia e Re e Përcaktimit të Tarifave për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri"
Hajrie Morina, Autoriteti Rregullator, Kosovë
"Zhvillimi dhe Sfidat e Sektorit Ujësjellës Kanalizime në Kosovë"
Milica Petrovic, Agjencia Rregullatore e Energjisë, Mali i Zi
"Roli i Rregullatorit në Sektorin Ujësjellës Kanalizime në Malin e Zi: Sfidat dhe Aktivitetet"
Diskutim

Sesioni Teknik 2:

Moderator: Sokol Xhafa, KRU Prishtina, Kosovë
Amir Rexha,Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
"Aplikimi i Teknologjive të Reja Augmented Reality dhe GIS në Virtualizimin e Infrastrukturës Nëntokësore të Rrjetit të Ujësjellësit"
Gábor Gönczi, Ramón Kreka, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
"Një Qasje Praktike për Aplikimin e Dinamikës Kompjuterike të Fluideve dhe Modelimit Hidraulik në një Kompani Ujësjellës Kanalizime"
Zoltán Herczegh, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
"Teknologjitë pa Gërmim nga 1” deri në DN1000 mm të Përdorura në Shtrimin e Tubave në Ujësjellësin e Budapestit"
Gent Bytyçi, KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
“Aplikimi i GIS në Monitorimin e Ujit të Pa Faturuar”
Diskutim

Sesioni Teknik 1:

Moderator: Dr. Ilir Abdullahu, KRU Prishtina, Kosovë
Hazir S. Çadraku, UBT - Institucion i Arsimit të Lartë, Kosovë
"Monitorimi i Prurjes së Ujit në Burimet e Pjesës Qendrore të Kosovës"
Ermela Kraja, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Shqipëri
""Përgatitja e Planeve të Menaxhimit të Baseneve Ujore Ishëm dhe Erzen, sipas Direktivës Kuadër të Ujit"
Maria Cheveresan, DHI Group, Rumani
"Zhvillimi i një Sistemi Informativ për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore"
Lorik Lajçi, Profesionist i Ri i Ujit, Kosovë
"Vlerësimi i Bilancit Ujor: Rasti i Kosovës"
Diskutim