Përmbyllja e Konferencës

Sesioni Teknik 12:

Moderator:Jeton Shabani,KRU Bifurkacioni Ferizaj, Kosovë
Dr. Burbuqe Nushi-Latifi, Dr. Linda Maxhuni,Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Kosovë
"Sigurimi i Cilësisë së Ujit të Pijshëm dhe Efektet e tij për Shëndetin Publik"
Luljeta Ajdini, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë UBT, Kosovë
"Përcaktimi i Biocilësisë së Ujërave te Pijshëm nga Kanali i Hapur i Ujit Furnizues deri tek Impianti për Përpunimin e Ujit të Pijshëm në Shkabaj Mbështetur tek Diatometë"
Diskutim

Sesioni Teknik 11:

Moderator: Nadire Vitija, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë
Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri
"Praktikat e Mira Benchmarking të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Kosovë dhe në Shqipëri"
Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
"Përdorimi i Softuerit të Modelimit për të Përgatitur Modele komplekse 3FS në Përputhje me FAST për Kompanitë e Ujit"
Diskutim

Sesioni Teknik 10:

Moderator:Aranit Ukimeri,KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Sanja Horvat,Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
"Masat Shoqëruese në Operimin dhe Mirëmbajtjen e ITUN-it në Gjakovë"
Ylberinë Baliu, Y.E.S. Kosovë
"Racionalizimi i Infrastrukturës së Ujërave të Ndotur në Kosovë"
Avni Caka,Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Kosovë
"Identifikimi i Problemeve në Sistemin e Kanalizimit duke Aplikuar CCTV"
Egzona Bejtullahu, Profesioniste e Re e Ujit, Kosovë
"Krahasimi i dy Tankeve të Dezinfektimit të Efluentit me Dizajn të Ndryshëm Gjeometrik"
Diskutim

Sesioni Teknik 9:

Moderator: Dr. Katerina Schilling,IAWD, Austri
Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Kosovë
"Planet e Sigurisë së Ujit si Qasje Globale për Sigurimin e Cilësisë së Ujit të Pijshëm"
Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
"Planet e Sigurisë së Ujit: Instrumenti i Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve"
Radoslav Russev, Wadata, Bulgaria
"Një Masterklasë mbi Menaxhimin e e Shoqërive të Ujit në Rajonin e Danubit: Histori Suksesi nga Programi UMT, Cikli 1"
Diskutim

Sesioni Teknik 8:

Moderator: Zef Maçi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë, Shqipëri
Ervin Buçpapaj, Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
"Menaxhimi i Ujërave të Ndotur Industrial – Korniza Ligjore në Kosovë"
Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
"Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Shtiqen Kukës"
Prof. Ass. Dr. Lavdim Osmanaj, Universiteti i Prishtinës, Kosovë
"Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Raushiq Pejë"
Lumni Sallahu, KRU "Hidroregjioni Jugor" Prizren, Kosovë
"Operimi dhe Mirëmbajtja e Impianteve për Trajtimin e Ujërave të Ndotura"
Diskutim

Sesioni Teknik 7:

Moderator: Dr. Evis Gjebrea,Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
Flauers Shoshi, AKUM, Shqipëri
"Efiçenca e Energjisë në Shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve"
Christian Minelli, Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit, WAREG, Itali
“Adresimi i Ndikimeve të Krizës Energjetike në Sektorin e Ujit në Evropë: Roli i Rregullatorëve Ekonomik”
Shamil Rexhepi, Rregullatori i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit, Maqedonia e Veriut
"Përballja me Krizën Energjitike dhe Sfidat Rregullatore në Maqedoninë e Veriut"
Zsuzsanna Nagy, DHI Group, Hungari
"Efikasiteti i Energjisë dhe Humbja e Ujit: Mënyra e Re e Trajtimit të Sistemeve të Furnizimit me Ujë"
Diskutim

Sesioni Plenar 3:

Moderator: Premtim Islami, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë
Adem Ahmetaj, Njësia për Politika dhe Monitorim për Ndërmarrjet Publike, Ministria e Ekonomisë, Kosovë
Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës - Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
Elton Kacidhja, Administrator, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
Zenel Zenelaj, Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Gábor Brandstätter, International Business Development Director, Budapest Waterworks, Hungary
Dr. Katerina Schilling,Drejtore e Sekretariatit, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Ujit të Basenit të Lumit Danub, Austri
Discussion