Takim i Përbashkët me Palët e Interesit mbi “Zhvillimin e Kapaciteteve në Sektorin e Ujit dhe Advokimin e Shoqatave për Krijimin e një Mjedisi Mbështetës”