Sesioni Teknik 9: Menaxhimi i Shoqërive UK I

Sesioni Teknik 9: Menaxhimi i Shoqërive UK I

Moderator: Dr. Katerina Schilling, IAWD, Austri

Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Kosovë
“Planet e Sigurisë së Ujit si Qasje Globale për Sigurimin e Cilësisë së Ujit të Pijshëm”

Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
“Planet e Sigurisë së Ujit: Instrumenti i Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve”

Radoslav Russev, Wadata, Bullgari
“Një Masterklasë mbi Menaxhimin e e Shoqërive të Ujit në Rajonin e Danubit: Histori Suksesi nga Programi UMT, Cikli 1”

Diskutim