Sesioni Teknik 8: Menaxhimi i Ujit të Ndotur I

Sesioni Teknik 8: Menaxhimi i Ujit të Ndotur I

Moderator: Zef Maçi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë, Shqipëri

Ervin Buçpapaj, Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
“Menaxhimi i Ujërave të Ndotur Industrial – Korniza Ligjore në Kosovë”

Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
“Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Shtiqen Kukës”

Prof. Ass. Dr. Lavdim Osmanaj, Universiteti i Prishtinës, Kosovë
“Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Raushiq Pejë”

Lumni Sallahu, KRU “Hidroregjioni Jugor” Prizren, Kosovë
“Operimi dhe Mirëmbajtja e Impianteve për Trajtimin e Ujërave të Ndotura”

Diskutim