Sesioni Teknik 6: Menaxhimi i Integruar i Aseteve

Sesioni Teknik 6: Menaxhimi i Integruar i Aseteve

Moderator: Arbana Kola, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri

Erdonita Humolli, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë                                                                                                                      “Menaxhimi I Integruar i Aseteve, HUB-i Kosovë”

Safete Isufi, KRU Prishtinë, Kosovë
“Praktikat e Menaxhimit të Aseteve në Kompaninë e Ujësjellësit të Prishtinës”

Bledar Meco, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
“Integrimi i Sistemeve të Informacionit në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë”

Bashkim Halabaku, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
“Aplikimi i ArcGIS Survey123 në Mbledhjen e të Dhënave në Terren dhe Vlerësimin e Tyre

Diskutim