Sesioni Teknik 5: Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërive UK

09 Nën 2022
15:40 - 16:40
SALLA BEETHOVEN

Sesioni Teknik 5: Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërive UK

Moderator: Jovan Gjika, AKUM, Shqipëri

Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
“Rajonalizimi i Shërbimeve të UK në Kosovë: Implementimi i Procesit dhe Efektet në Përmirësimin e Performancës së Kompanive të Ujësjellësit”

Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
“Zhvillimi Korporativ i Shoqërive UK: Një metodë e Përgjithësuar”

Rozarta Pura, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, Shqipëri
“Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rajoni Durrës”

Diskutim