Sesioni Teknik 1: Menaxhimi i Burimeve Ujore

Sesioni Teknik 1: Menaxhimi i Burimeve Ujore

Moderator: Dr. Ilir Abdullahu, KRU Prishtina, Kosovë

Hazir S. Çadraku, UBT – Institucion i Arsimit të Lartë, Kosovë
“Monitorimi i Prurjes së Ujit në Burimet e Pjesës Qendrore të Kosovës”

Ermela Kraja, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Shqipëri
“Përgatitja e Planeve të Menaxhimit të Baseneve Ujore Ishëm dhe Erzen, sipas Direktivës Kuadër të Ujit”

Maria Cheveresan, DHI Group, Rumani
“Zhvillimi i një Sistemi Informativ për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”

Lorik Lajçi, Profesionist i Ri i Ujit, Kosovë
“Vlerësimi i Bilancit Ujor: Rasti i Kosovës”

Diskutim