Sesioni Plenar 2: Rajonalizimi i Shërbimeve Ujësjellës Kanalizime: Sfidat dhe Mundësitë

Sesioni Plenar 2: Rajonalizimi i Shërbimeve Ujësjellës Kanalizime: Sfidat dhe Mundësitë

Moderator: Baton Begolli, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës – Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

Ndriçim Shani, Kryetar i Komisionit Kombëtar Rregullator, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Afrim Lajçi, Këshilltar, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

Camilo Lombana Cordoba, Specialist i Lartë për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet, Banka Botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Hajrie Morina, Drejtoreshë, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë

Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri

Diskutim