PREZANTIMET E KONFERENCES

Elisabeta Poçi, SHUKALB,  Shqipëri

“Ngritja e themeleve për Trajnim të Institucionalizuar në Shqipëri”

Georgi Hristov, GIZ – ORF, Maqedoni

”Nisma Bashkëpunuese ne ngritjen e kanaciteteve për Përmirësimin e Shërbimeve Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Philip Weller, IAWD – DLeaP, Austri

“D-LeaP Partneriteti i Danubit – Një mundësi për Shoqatat Kombëtare të Ujit”

David Nieuwenhuis, Ministria e Bujqësisë, Shqipëri

“Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore”

Valdet Syla, Bifurkacioni sh.a, Ferizaj, Kosovë

”Plani i Menaxhimit të Thatësirave në qytetin e Ferizaj”

Ejup Qyqalla, Komuna Fushë-Kosova , Kosovë

“Masat për Mbrojtjen nga Përmbytjet në Territorin Administrativ të Komunës së Fushë-Kosovës”

Besiana Llazani, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Shqipëri

“Analiza e Forcës Punëtore të Sektorit të Ujit në Shqipëri”

Fadil Berisha, Hidroregjioni Jugor sh.a, Prizren, Kosovë

”Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Politika e Punësimit”

Eneida Marku, SHUKALB, Shqipëri

“Programi i Certifikimit bazuar në Testim për Stafin e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime”

Philip Giantris, Valu Add Management Services, Shqipëri

“Politika dhe Strategjia Financiare e Sektorit të Ujit në Shqipëri”

Arwid Hall, CDI, Kosovë

“Metodologjia për Zhvillimin e Programeve të Investimeve për Ujin e Pijshëm në Kosovë”

Sorin Caian, Partner i BDO, Rumani

“Përvoja Rumune në Financim, në Përputhje me Direktivat e BE”

Burbuqe Nushi, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Kosovë

“Menaxhimi i Cilësisë së Ujit të Pijshëm në Kosovë: Sfidat dhe Progresi i Arritur në Zbatimin e Direktivës së Ujit të Pijshëm”

Jeton Shabani, Bifurkacion-Ferizaj, Kosovë

“Sigurimi dhe Trajtimi i Ujit të Pijshëm në Ujësjellësit Lokal”

Bahri Hamza, KUR Mitrovica, Kosovë

“Kontrolli Operacional në Impiantin e Trajtimit të Ujit në Mitrovicë”

Baton Begolli, Këshilltar për Politika Ujore, Zyra e Kryeministrisë, Kosovë

“Reformat e Sektorit të Ujërave – Kosovë”

Evis Gjebrea, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

“Zbatimi i Reformës Territoriale në Ujësjellës Kanalizime Tiranë”

Philippe Carton, Suez Environment, Francë

“Transferimi i Njohurive nga nje Grupim Privat në një Shoqëri Ujësjellës Kanalizime Publike”

Stela Nenada, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Durrës, Shqipëri

“Analiza e Performancës Tekniko-Financiare e Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Durrës”

Elia Pendavinji, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korcë, Shqipëri

“Lëvizja drejt Zgjerimit të Zonës së Shërbimit nga Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë”

Alessandro Bettin, Hitachi Drives @Automation, Itali

“Nga furnizimi me ujë me ndërprerje në furnizimin 24/7. Qasja dhe Metodologjia për tu Përballur me Krizën e Ujit”

Evelin Madzin, UK Budapest, Hungari

“Evoluimi i Menaxhimit të Humbjeve të Ujit në Budapest”

Sokol Xhafa, KUR Prishtinë , Kosovë

“Reduktimi I Humbjeve të Ujit në Ujësjellësin e Prishtinës”

Fatmir Alili, NKP Standardi, Maqedoni

“Zgjidhja e Problemit të Humbjeve të Ujit – Balancimi i Sistemit të Furnizimit me Ujë në Komunën Dibër”

Zoge Spahiu, ARU, Kosovë

“Aplikimi i Standardeve të shërbimit si obligim nga licencimi – Mbikqyrja përmes inspektimit”

Giel A. W. Verbeeck, TreeVelop, Hollandë

“Përmirësimi i Sistemit Rregullator Ekonomik të Shoqërive UK në Moldavi”

Ndriçim Shani, ERRU, Shqipëri

“Reforma ne sektorin e ujit dhe Sfidat per ERRU”

Pirro Cenko, GIZ, Shqipëri

“Sistemi i Menaxhimit të Energjisë (EnMS) dhe Nevoja e Kualifikimit të Specialistëve të Sektorit të Ujit”

Burim Berisha, KUR Hidrodrini, Kosovë

“Metodat e matjes dhe llogaritjes së reduktimit të CO2 nëpërmjet përmirësimit të Eficencës së Energjisë dhe Impakti në punësim në NJ.O. të Ujit Klinë”

Klodian Zyberi, Jehona Software Sh.p.k, Shqipëri

“Sistemet Kompjuterike për Menaxhimin e Operimit Teknik të Shoqërive UK”

Bashkim Halabaku, Hidromorava sh.a Gjilan, Kosovë

“Menaxhimi i Aseteve në KRU Hidromorava Gjilan – Plani Veprues”

Slavco Velickov, Bently System Inc, Hollandë

“Përmirësimi i Efiçencës së Shoqërive UK – Shembuj Praktikë”

Avni Caka, KRU Radoniqi, Kosovë

“Menaxhimi i Sistemit të Kanalizimit duke Aplikuar Sistemin GIS”

Attila Deak, UK Budapest, Hungari

“Eksperiencat në Operimin me Teknologji të Ndryshme të Trajtimit të Ujit të Ndotur në UK Budapest”

Piotr Tynor, NTP Linda Gjilan, Kosovë

“Monitorimi dhe Mirëmbajtja e Impiantit të Ujrave të Ndotur”