PREZANTIMET E KONFERENCES

Adem Ahmetaj, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Kosovë

“Përzgjedhja, krijimi dhe funksionimi i Bordeve Mbikëqyrëse”

Adrián Kiss, Korporata Hungareze e Teknologjisë së Ujit, Hungari

Rritja e përdorimit të sistemit SCADA në operimin e Shoqërive UK, Rasti i Shkodrës

Anastasia Papadopoulou, Olympios Trading SA, Greqi
Reduktimi i humbjeve të ujit dhe sfidat për të siguruar furnizim me ujë të vazhdueshëm

Alberina Gashi, PRU-KRU Prishtina, Kosovë
Impakti i ujërave të zeza në burimet ujore

Bambos Charalambous, PLGP/USAID, Shqipëri

“Plan veprimi afatshkurtër i qeverisë Shqiptare për reduktimin e ujit pa të ardhura”

Bambos Charalambous, Grupi i Specialistëve të Furnizimit me Ujë me Ndërprerje, IWA
Ndërlidhja e humbjeve të ujit me furnizimin me ujë me ndërprerje

Bojan Ristovski, Aquasave ltd Shkup, Maqedoni

Zbulimi i rrjedhjes bazuar në satelit – Rast studimi Mitrovicë, Kosovë dhe Shkup, Maqedoni

Behxhet Bala, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë

“Licencimi i ofruesve të shërbimeve të ujit në Kosovë, përmirësime nga përvoja”

Evelin Madzin, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Budapest, Hungari

“Përvoja e Ujësjellësit të Budapestit në menaxhimin e humbjeve të ujit”

Elvin Tivari, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

Reforma në sektorin e ujit – Sukseset dhe sfidat e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Fatlije Buza, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Kosovë

“Trajtimi legjislativ i menaxhimit të ujërave të ndotura në Kosovë”

Fjola Beqiri, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

“Konsumatori dhe angazhimi i tyre në Shërbimet e Ujësjellës Kanalizimeve”

Giacomo Festa, 3TI Progetti, Itali

“Zbatimi i modelimit hidraulik për reduktimin e humbjeve të ujit përmes BIM-it”

Hans-Dietrich Uhl, Shef Departamenti, Ministria Bavareze për Mjedisin dhe Konsumatorin, Gjermani

Fjalimi Kryesor

Ilir Rodiqi, Instituti Nomad, Kosovë

“Ndikimi nga të menduarit konvergjent në menaxhimin e Kompanive Regjionale të Ujit në Kosovë”

István Láslzó, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Budapest, Hungari

“Një perspektivë e jashtme në ofrimin e zgjidhjeve për Rajonin e Ballkanit për sfidat kryesore në menaxhimin e infrastrukturës së furnizimit me ujë”

Jadranka Ivanova, Programi Mbështetja e Negociatave Shqiptare në Mjedis, Shqipëri

“Menaxhimi i burimeve ujore, në procesin e negociatave të Bashkimi Europian për Kapitillin 27 – Mjedisi dhe Ndryshimet Klimaterike

Johannes Heeb, Swiss CEWAS NGO

“Mjetet për menaxhimin e integritetit për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”

Jens Nowak, Universiteti i Shkencave të Aplikuara Potsdam, Gjermani

Impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura në zonat rurale

Jens Nowak, Universiteti i Shkencave të Aplikuara Potsdam, Gjermani

Shënime për projektimin, ndërtimin dhe operimin e impianteve të ujërave të ndotura në Shqipëri

Katerina Schilling, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit Danub, Austri

“Programet D-LeaP”

Láslzó Debreczeny, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Budapest, Hungari

“Menaxhimi operacional i përmbytjeve dhe thatësirave të aseteve të prodhimit të ujit bazuar në vlerësimin e riskut në Budapest, Hungari”

Leonat Muskollari, GIZ, Shqipëri

Mbështetja e BE për shërbimet e manaxhimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura

Ljupka Dimoska Zajkov, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik, Maqedoni

“Menaxhimi i integruar i baseneve të lumenjve”

Martin Wolff, Mbështetja e BE për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore, Shqipëri

“Menaxhimi i integruar i burimeve ujore – Një mekanizëm për të koordinuar dhe monitoruar reformën e sektorit të ujit në Shqipëri”

Mohammed Shafei, Konsulent, Jordani
Kalimi nga furnizimi me ujë me ndërprerje në furnizim me ujë të vazhdueshëm – Një qasje praktike

Nadire Vitija, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë

“HUB Benchmarking (Krahasim i standardizuar) për Kosovë dhe Shqipëri”

Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

“Metodologjia e vendosjes së tarifave të Shërbimeve Ujësjellës Kanalizimeve, Sfidat – Rishikimi”

Oliver Nachevski, GIZ – ORF, Maqedoni
Projekti i menaxhimit të aseteve për Shoqëritë UK në Europën Juglindore: Rezultatet e arritura 2017-2018

Petros Kolovopoulos, HydroComp Ltd, Qipro
Metodologjitë dhe mjetet për menaxhimin e aseteve: Qasja novatore bazuar në Cloud

Radoslav Russev, Konsulent, Bullgari

“Efiçenca e Energjisë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”

Safet Luković, Vodovod Kotor, Montenegro
Zbatimi i projektit D-LeaP menaxhimi i aseteve: Përvoja e Vodovodit, Kotor

Shamil Rexhepi, Komisioni Rregullator për Energji, Republika e Maqedonisë

“Rregulloret dhe zbatimi i tyre në furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura urbane në Maqedoni, situata aktuale dhe sfidat me të cilat përballet rregullatori”

Spahi Isufaj, Jona Belshi, Shqipëri

“Integrimi i ujit pa të ardhura, plani i sigurisë së ujërave dhe CBA-së në Platformën e Menaxhimit të Ujërave”

Sener Polat, Rädlinger, GmbH, Gjermani

Veshja e tubacioneve të ujit me një sistem të përforcuar Kevlar

Sokol Duraku, Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtinë, Kosovë
Eficenca e menaxhimit financiar në KUR, Prishtina

Sybe Schaap, Senator, Senati Hollandez

Fjalimi Kryesor

Thomas Breuer, Insitucioni Kërkimor për Menaxhimin e Ujit dhe Mbetjeve në RWTH Aachen (FiW), Gjermani

Një mënyrë e re për riciklimin e llumit të ujërave të ndotura për vendet rurale – Një metodologji për largimin e llumit për zonat rurale

Vesna Muslic, AQUASAN, Bosnje-Hercegovina

“Zbatimi i zhvillimit të kapaciteteve të D-LeaP në ujin pa të ardhura për Shoqëritë UK në Bosnje-Hercegovinë”

Wolfgang Pfeiffer, Landesdirektion Sachsen, Gjermani
Direktiva e trajtimit të ujrave të ndotur urbane

Zef Maci, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lezhë, Shqipëri
Menaxhimi i infrastrukturës së ujit në zonat rurale – Sfidat e zbatimit të reformës së sektorit të ujit