Abstraktet duhet të dorëzohen nëpërmjet e-mailit tek program@balkansjointconference.org deri më  16 Shtator 2022.

Për  informacion më të detajuar referohuni Broshurës Thirrje per Abstrakte 2022.