Fjala e mirëseardhjes dhe përshëndetëse

Data: 3 Nëntor 2021,
Ora: 09:00-09:10

Hapja: Mirilda Tili, Moderatori i Konferencës

Mirëseardhja: ...
Read More

Sesioni Plenar 1 – Vlera e Ujit: Një Vështrim i Përgjithshëm

Data: 3 Nëntor 2021,
Ora: 10:05-11:05

Moderator: Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
...
Read More

Sesioni Teknik 1: Menaxhimi i Burimeve Ujore

Data: 3 Nëntor 2021,
Ora: 11:10-12:10

Moderator: Mumin Morina, KRU Hidromorava Gjilan, Kosovë
...
Read More

Sesioni Teknik 2: Kuadri Rregullator

Date: 3 Nëntor 2021,
Time: 12:40-13:40

Moderator: Hajrije Morina, Autoriteti Rregullator për Shërbimet ...
Read More

Sesioni Teknik 3: Organizimi dhe Menaxhimi i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime

Data: 3 Nëntor 2021,
Ora: 13:45- 14:45

ModeratorElia Pendavinji, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë, ...
Read More