Fjala e mirëseardhjes dhe përshëndetëse

Data: 6 Nëntor 2020,
Ora: 09:00-09:20
Hapja: Mirilda Tili, Moderatori i Konferencës
Fjala Përshëndetëse: SH.T. Peter Zingraf, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë, Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë, Shqipëri (pk) ...
Read More

SESIONI PLENAR 3. PROJEKTET E INFRASKTRUKTURËS SË GRUMBULLIMIT DHE TRAJTIMIT TË UJIT TË NDOTUR NË FOKUS

Data: 6 Nëntor 2020,
Ora: 09:25-10:25
Moderator: Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri ...
Read More

SESIONI TEKNIK 7. MENAXHIMI I UJIT TË NDOTUR I

Data: 6 Nëntor 2020,
Ora: 10:30-11:30
Moderator: Prof. Enkelejda Gjinali, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës ...
Read More

SESIONI TEKNIK 8. MENAXHIMI I UJIT TË NDOTUR II

Data: 6 Nëntor 2020,
Ora: 11:50-12:50
Moderator: Lumnije Zekaj, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë, Kosovë ...
Read More

SESIONI TEKNIK 9. ZGJIDHJET INOVATIVE

Data: 6 Nëntor 2020,
Ora: 12:55- 13:55
Moderator: Kasem Bejko, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Durrës, Shqipëri ...
Read More

AKTIVITETE TË TJERA

Data: 6 Nëntor 2020,
FORUMI I GRUPIMIT TË PROFESIONISTËVE TË RINJ TË UJIT
Tema: Sfidat e Profesionistëve të Rinj të Ujit dhe Nevojat e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime ...
Read More

Broshura e Programit të Konferencës